هیات چوگان شهرستان اصفهان برگزارمیکند
23 خرداد 1398

هیات چوگان شهرستان اصفهان برگزارمیکند

کارگاه کمک های اولیه واحیاء درورزش زیر نظر اساتید مجرب هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان زمان ثبت نام 15خرداد لغایت 15تیرماه98 ...
گزارش تصویری