امتیاز و رتبه اول  هیئت نابینایان و کم بینایان اصفهان براساس ارزیابی عملکرد97توسط فدراسیون
18 اردیبهشت 1398

امتیاز و رتبه اول هیئت نابینایان و کم

باتوجه به شاخص ها و عملکردهای تعییین شده توسط فدراسیون رتبه هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان اصفهان درسال 97 باامتیاز 964/5اول شد. ...
گزارش تصویری