بازدید مدبر کل محترم بهزیستی و سرپرست هیات ورزشهای نابینایان و کم یینایان استان اصفهان و گروه همراه از دفتر جدید
06 بهمن 1399

بازدید مدبر کل محترم بهزیستی و سرپرست هیات

بازدید مدبر کل محترم بهزیستی و سرپرست هیات ورزشهای نابینایان و کم یینایان استان اصفهان و گروه همراه از دفتر جدیدجدید در اداره ورزش و شهرستان اصفهان ...
دسته بندی : ---
ادامه مطلب
گزارش تصویری